រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានប្រកាសនៅថ្ងៃទី៤ ខែ មិថុនានេះថា អ្នកជំងឺកូវីដ.១៩ បានជាសះស្បើយ​ សរុបចំនួន​២១៦នាក់​ ស្រី​ ១០៥នាក់

(ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)៖ នេះបើតាមការអះអាង របស់រដ្ឋបាលខេត្ត បន្ទាយមានជ័យបានប្រកាស នៅថ្ងៃទី៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២១នេះថា អ្នកជំងឺកូវីដ.១៩នៅក្នុងខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ បានជាសះស្បេីយ​  សរុបចំនួន ​២១៦នាក់​ក្នុងនោះ មាន ស្រី​ ១០៥នាក់។

១នៅក្នុងមណ្ឌលព្យាបាល​ Crystal ០៧ ចំនួន​ ២នាក់​ ស្រី​ គ្មានជនជាតិខ្មែរ ​ទាំងអស់ ២នៅក្នុងមណ្ឌលព្យាបាល​ Grand Diamond ចំនួន​១៦៦នាក់​ ស្រី​៧១នាក់ជនជាតិខ្មែរ​ ១៣២នាក់ជនជាតិថៃ​ ១៩នាក់  ជនជាតិហ្វីលីពីន​ ១៣នាក់ ជនជាតិនេប៉ាល់​ ១នាក់ ជនជាតិម៉ាឡេសុី​នាក់ ៣ក្នុងមណ្ឌលព្យាបាល​ Crown Resort​ ១០ចំនួន​ នាក់​ស្រី​ ៩នាក់ ជនជាតិខ្មែរ​​ ៩នាក់ ជជនជាតិវៀតណាម ១នាក់៤ ក្នុងមណ្ឌលព្យាបាល​ Memory​ ចំនួន​ ២នាក់​​ស្រី​ ១នាក់ ជជនជាតិខ្មែរ១នាក់​ ជនជាតិថៃ​ ១នាក់៥ក្នុង មណ្ឌលព្យាបាល ​តាំង​ប៊ុនហេង​ ចំនួន​ ១៨នាក់​ស្រី​១២នាក់ ជនជាតិខ្មែរ​ ១៧នាក់ ជជនជាតិថៃ១នាក់ ៦ក្នុង មណ្ឌលព្យាបាល ​ផ្សារកណ្តាល​ច ចំនួន៤នាក់​ ស្រី​ ៤នាក់ជនជាតិខ្មែរទាំងអស់​ ៧ក្នុង មណ្ឌលព្យាបាល​ តាឡាក់​ចំនួន​ ចំនួន​ ៩នាក់​ស្រី​ ៤នាក់ ជនជាតិខ្មែរ​ ៨នាក់ ជនជាតិថៃ​ ១នាក់ ៨ក្នុងមណ្ឌល ព្យាបាល​ Memoryចំនួន​ ១នាក់​ ស្ស្រគ្មាន ជនជាតិខ្មែរ៩ក្នុងក្នុង មមន្ទីរពេទ្យខេត្តមង្គលបូរី ចំនួន៦នាក់​ស្រី​ ៥នាក់ជនជាតិខ្មែរ​ នាក់ជនជាតិឥណ្ឌូនេសុី​នាក់។

នៅពេលអ្នកបានជា សះស្បើយពី ជម្ងឺកូវីដ.១៩ នេះហើយលោក អភិបាលខេត្តបាន ជម្រុញឲ្យមន្ត្រី អ្នកពាក់ព័ន្ធបង្កើន ការអប់រំផ្សព្វផ្សាយ ពិសេសបងប្អូនពលរដ្ឋ ពលករ មហាជននិងជនបរទេ សនៅខេត្តនេះ យកចិត្តទុកដាក់ ពីីវិធាន៣កុំ ៣ ការពារ ២ អនុវត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងការណែនាំរបស់ ក្រសួងសុខាភិបាល ផងដែរ៕